Proces recenzji - Wydawnictwo Kasper

Proces recenzji

Publikacje » Proces recenzji

Każdy maszynopis zgłoszony do publikacji jest poddany procedurze recenzji i ocenie językowej. Do oceny każdej publikacji naukowej powołujemy niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora. Recenzentów wyznacza się spośród osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie naukowej związanej z tematem publikacji. W przypadku monografii studenckich recenzentów wyznacza się spośród osób mających co najmniej stopień naukowy doktora.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu monografii do publikacji bez zmian bądź dopuszczeniu do publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jej odrzucenia.

Nazwiska recenzentów są zamieszczane na stronie redakcyjnej książki wraz z informacją o tytule i stopniu naukowym.

Wyznaczniki etycznej recenzji:

  •     kompetencja i bezstronność recenzenta,
  •     obiektywność i merytoryczność,
  •     uzasadnienie zarówno krytyki, jak i pozytywnej oceny,
  •     terminowość,
  •     poufność i niewykorzystywanie treści pracy przed publikacją,
  •     zgłaszanie podejrzenia naruszenia praw autorskich czy plagiatu.